Cài Seedbox cho Ubuntu

Ai cũng biết tải file torrent tốn băng thông và dung lượng ổ cứng. Seedbox là giải pháp cho vấn đề này. Thay vì kéo torrent bằng PC ở nhà, ta dùng seedbox chạy trên VPS. Trong bài này, tôi sẽ hướng dẫn cài Transmission, qBittorrentDeluge lên VPS để làm seedbox.

Cài Transmission

wget --no-check-certificate \
    https://github.com/bariscimen/transmission-installer/raw/master/transmission.sh \
    && sudo bash transmission.sh

Việc còn lại ta cần làm là trả lời các câu hỏi cấu hình.

Transmission

Cài qBittorrent

1. Thêm repository của qBittorrent:

sudo add-apt-repository ppa:qbittorrent-team/qbittorrent-stable

2. Cài qBittorrent:

sudo apt update && sudo apt install qbittorrent-nox -y

3. Thêm user mới tên qbtuser và thêm vào group sudo:

sudo adduser qbtuser
sudo gpasswd -a qbtuser sudo

4. Tạo file config /etc/systemd/system/qbittorrent-nox.service có nội dung sau:

[Unit]
Description=qBittorrent Daemon Service
After=network.target

[Services]
Type=forking
User=qbtuser
ExecStart=/usr/bin/qbittorrent-nox -d

[Install]
WantedBy=multi-user.target

5. Chạy service qBittorrent và bật tính năng tự chạy khi khởi động VPS:

sudo systemctl start qbittorrent-nox sudo systemctl enable qbittorrent-nox

Lúc này, ta có thể truy cập IP server với port 8080 để vào giao diện web của qBittorrent. Username là admin và password là adminadmin.

qBittorrent

Cài Deluge

1. Cài các package của Deluge:

sudo apt update
sudo apt install deluge deluged deluge-web

2. Chạy Deluge và giao diện web của nó:

sudo deluged
sudo deluge-web --fork

3. Tạo các thư mục để chứa file tải về:

cd /var/www
sudo mkdir files
sudo mkdir .temp
sudo mkdir watch
sudo chown -R www-data:www-data /var/www

Lúc này, ta vào giao diện web của Deluge bằng IP của server với port mặc định 8112.

Deluge

Ta vào phần Preferences để cấu hình thư mục cho Deluge:

Deluge Preferences


Để Deluge tự động chạy sau khi khởi động lại Ubuntu, ta làm như sau.

1. Dùng nano (hoặc vim) để tạo file mới:

sudo nano /etc/default/deluge-daemon

2. Dán đoạn script sau vào file vừa tạo:

DELUGED_USER="root"
RUN_AT_STARTUP="YES"

3. Copy startup script ở link: https://dev.deluge-torrent.org/wiki/UserGuide/Service/DebianUbuntuInitd

4. Dán đoạn script vào file:

sudo nano /etc/init.d/deluge-daemon

5. Cài permission và cấu hình file script:

sudo chmod 755 /etc/init.d/deluge-daemon
sudo update-rc.d deluge-daemon defaults
sudo invoke-rc.d deluge-daemon start

Khởi động lại VPS và Deluge sẽ tự động chạy.