Giới hạn tài nguyên Docker Desktop

Vào một ngày đẹp trời, tôi phát hiện ra Docker Desktop chiếm gần hết tài nguyên hệ thống. Sau một hồi tìm hiểu, tôi đã tìm ra cách khống chế nó bằng cách cấu hình WSL.

Mở Windows File Explorer, nhập %UserProfile% để vào thư mục user. Tạo file tên .wslconfig với nội dung sau:

[wsl2]
memory=4GB
processors=2

Để biết thêm về các thông số cấu hình, tham khảo link sau: https://learn.microsoft.com/en-us/windows/wsl/wsl-config#configuration-setting-for-wslconfig