Cài Docker cho Ubuntu

Docker là đồ chơi không thể thiếu trong bộ đồ nghề của developer. Cho nên việc đầu tiên tôi làm sau khi cài Ubuntu là cài ngay nó. Dưới đây là đoạn script tôi dùng để tự động hóa cài Docker.

#!/bin/bash

sudo apt-get update && \
sudo DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get install -y \
  ca-certificates \
  curl \
  gnupg \
  lsb-release
sudo mkdir -p /etc/apt/keyrings
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/docker.gpg
echo \
 "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.gpg] https://download.docker.com/linux/ubuntu \
 $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
sudo apt-get update && \
sudo DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get install -y \
  docker-ce \
  docker-ce-cli \
  containerd.io \
  docker-compose-plugin

sudo docker --version
sudo docker compose version

sudo usermod -aG docker $USER

Với phiên bản mới, ta không phải cài thêm Compose vì nó được tích hợp vào trong Docker.