Cài Docker cho Ubuntu

Docker là cái tên đình đám trong những năm gần đây. Nó trở thành một công cụ không thể thiếu của DevOps. Bài này sẽ hướng dẫn cài Docker cho Ubuntu.

Trước tiên, cài công cụ hỗ trợ HTTPS.

sudo apt install \
  apt-transport-https \
  ca-certificates \
  curl \
  software-properties-common

Tiếp theo, import GPG key của repository Docker.

curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg \
  | sudo apt-key add -

Cuối cùng, thêm repository của Docker vào danh sách repository của Ubuntu.

sudo add-apt-repository \
  "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable"

Cuối cùng, update repository và cài bản mới nhất của Docker CE.

sudo apt update
sudo apt install docker-ce

Để kiểm tra trạng thái Docker, ta dùng lệnh sau:

sudo systemctl status docker

Để chạy Docker command mà không phải gõ sudo, thêm user hiện tại vào group docker.

sudo usermod -aG docker $USER