Cài Shadowsocks cho Ubuntu

Shadowsocks là một loại proxy SOCKS5 dùng để vượt tường lửa. Bài này sẽ hướng dẫn cài Shadowsocks cho VPS Ubuntu.

Đầu tiên, ta cài package shadowsocks-libev:

sudo apt update
sudo apt install shadowsocks-libev

Tiếp theo, ta sửa file config:

sudo nano /etc/shadowsocks-libev/config.json

Dưới đây là nội dung mặc định của file config:

{
  "server":"127.0.0.1",
  "server_port":8388,
  "local_port":1080,
  "password":"qwerty",
  "timeout":60,
  "method":"chacha20-ietf-poly1305"
}

Ở đây, ta thay IP phần server bằng public IP của VPS. Ta cũng có thể thay port và đổi password.

Tiếp theo, ta chạy service shadowsocks-libev.

sudo systemctl start shadowsocks-libev.service

Để chạy service này lúc khởi động, ta dùng lệnh sau:

sudo systemctl enable shadowsocks-libev.service