Đăng nhập SSH bằng password

Một số dịch vụ VPS không cho đăng nhập SSH bằng password mà chỉ cho xác thực bằng public key. Điều này gây một vài trở ngại khi dùng SFTP, do nó đòi SSH phải cho đăng nhập bằng password.

Để bật tính năng này, đầu tiên ta phải đăng nhập bằng root. Sau đó, mở file cấu hình SSH theo đường dẫn sau:

/etc/ssh/sshd_config

Tìm dòng PasswordAuthentication no và đổi thành PasswordAuthentication yes.

Cuối cùng, khởi động lại service SSH:

sudo service ssh restart

Ngoài ra, vài dịch vụ VPS cũng không cho đăng nhập bằng root. Để bật tính năng này, ta mở file cấu hình SSH như ở trên. Sau đó, đổi dòng PermitRootLogin no thành PermitRootLogin yes.

Cuối cùng khởi động lại service SSH để thay đổi có hiệu lực.

Để đặt password cho root, ta dùng lệnh:

sudo passwd root