Chia sẻ thư mục trong VMWare

Sau khi cài Ubuntu 18.04 trong VMWare, tôi phát hiện ra nó không tự nhận thư mục được chia sẻ từ máy host Windows. Sau khi tra hỏi bác Google, tôi đã tìm ra giải pháp. Bài này sẽ hướng dẫn bạn truy cập thư mục chia sẻ trong máy ảo Ubuntu của VMWare.

Đầu tiên, ta cài vài package cho VMWare.

sudo apt update
sudo apt install open-vm-tools open-vm-tools-desktop

Bạn cài open-vm-tools-desktop nếu đang dùng bản Desktop của Ubuntu.

Sau đó, ta kiểm tra thư mục /mnt/hgfs đã có chưa. Nếu chưa thì dùng lệnh sau để tạo:

sudo mkdir -p /mnt/hgfs

Cuối cùng, ta sẽ mount thư mục chia sẻ vào Ubuntu. Ta chạy lệnh sau:

sudo mount -t fuse.vmhgfs-fuse .host:/ /mnt/hgfs -o allow_other

Lúc này, thư mục được chia sẻ sẽ nằm trong /mnt/hgfs.

Tuy nhiên, nếu tắt máy ảo và khởi động lại, thư mục này không còn nữa. Để tiện, ta sẽ auto-mount thư mục này khi Ubuntu khởi động.

Ta mở file /etc/fstab và thêm vào dòng sau:

.host:/ /mnt/hgfs   fuse.vmhgfs-fuse    auto,allow_other  0   0

Từ giờ, thư mục chia sẻ tự động được mount mỗi khi Ubuntu chạy.