Phục hồi ổ đĩa USB

Tôi thường tạo đĩa boot USB để vọc vạch distro Linux. Khi không còn nhu cầu này nữa, tôi phải chuyển USB về trạng thái ban đầu thì mới có thể sao chép data. Bài này hướng dẫn dùng Diskpart của Windows để phục hồi ổ đĩa USB.

  1. Chạy cmd với quyền administrator.
  2. diskpart để chạy ứng dụng.
  3. list disk để hiển thị tất cả ổ đĩa. Cột đầu tiên ghi số thứ tự của ổ đĩa.
  4. select disk 1. Thay số 1 bằng số thứ tự ổ đĩa muốn chọn.
  5. clean để xóa sạch dữ liệu.
  6. create partition primary để tạo phân vùng primary.
  7. active để kích hoạt phân vùng vừa tạo.
  8. format fs=ntfs quick để format phân vùng.

Trong lúc cài Windows, nếu muốn chạy cmd thì dùng tổ hợp phím Shift + F10.