Chế độ vận hành của router

Khác với router dùng trong doanh nghiệp, router gia đình thường tích hợp nhiều tính năng. Do đó, nó có thể hoạt động theo nhiều chế độ khác nhau. Bài này giới thiệu các chế độ vận hành thông dụng trong router gia đình.

Router Mode

 • Tạo subnet mới từ mạng dây có sẵn.
 • Có phát WiFi cho thiết bị trong subnet mới.
 • Hỗ trợ cả thiết bị không dây và có dây trong subnet mới.

Đây là chế độ mặc định. Ta nối dây từ modem vào cổng WAN để kết nối Internet. Hầu hết mạng gia đình đều dùng chế độ này.

WISP Client Router Mode

 • Tạo subnet mới từ WiFi có sẵn.
 • Không phát WiFi cho thiết bị trong subnet mới.
 • Chỉ hỗ trợ thiết bị có dây trong subnet mới.

Chế độ này tương tự Router Mode nhưng khác ở chỗ cổng WAN là không dây, nghĩa là router dùng WiFi để kết nối Internet thay vì cổng WAN vật lý.

WISP Repeater Mode

 • Tạo subnet mới từ WiFi có sẵn.
 • Có phát WiFi cho thiết bị trong subnet mới.
 • Hỗ trợ cả thiết bị không dây và có dây trong subnet mới.

Access Point Mode

 • Bổ sung WiFi cho mạng dây.
 • Không tạo subnet mới.
 • Có phát WiFi.

Wireless Client Mode

 • Bổ sung mạng dây cho WiFi.
 • Không tạo subnet mới.
 • Không phát WiFi.

Ở chế độ này, router hoạt động như card mạng WiFi cho các thiết bị có dây.

Repeater (Range Extender) Mode

 • Phát lại tín hiệu WiFi (cùng SSID và Channel).
 • Không tạo subnet mới.
 • Có phát WiFi.

Bridge Mode

 • Kết nối 2 subnet bằng WiFi.
 • Không phát WiFi cho thiết bị trong subnet.
 • Chỉ hỗ trợ thiết bị có dây trong subnet.

Bridge with AP Mode

 • Kết nối 2 subnet bằng WiFi.
 • Có phát WiFi cho thiết bị trong subnet.
 • Hỗ trợ cả thiết bị không dây và có dây trong subnet.