Tạo Naming Style trong Visual Studio

Trong dự án gần đây, tôi muốn chuyển sang dùng naming convention mới. Thay vì dùng từ khóa this để tham chiếu đến biến private (this.name), tôi muốn dùng dấu gạch dưới (_name). Tuy nhiên, naming style mặc định của Visual Studio lại dùng this. Khi refactor, Visual Studio sẽ dùng style này. Bài này sẽ hướng dẫn tạo naming style mới trong Visual Studio.

Đầu tiên, ta vào Tools > Options > Text Editor > C# > Code Style > Naming.

Visual Studio Options

Tiếp theo, bấm nút Manage naming styles để tạo naming style mới. Trong phần Naming Style Title, nhập tên cho naming style, ở đây tôi nhập _fieldName. Ở mục Required Prefix, tôi gõ dấu _. Đây chính là tiền tố sẽ được dùng khi tạo biến private. Ở phần Capitalization, tôi chọn camel Case Name. Cuối cùng, tôi nhấn OK để hoàn tất.

Naming Style

Quay về hộp thoại Options, bấm nút dấu + để tạo rule mới. Ở cột Specification, chọn Private or Internal Field. Ở cột Required Style, tôi chọn style mới tạo. Ở cột Severity, tôi chọn Suggestion.

Tạo rule mới

Vậy là xong, từ giờ Visual Studio sẽ đưa ra suggest refactor sử dụng naming convention mới.