Loại bỏ màn hình Login của Lens

Lens là công cụ tôi hay dùng để quản lý cluster Kubernetes. Dạo gần đây em nó bắt đầu giở trò, bắt login mà không cho skip. Dưới đây là cách để vượt qua rào cản này.

Windows

  1. Vào đường dẫn %LocalAppData%\Programs\Lens\resources\extensions
  2. Xóa folder lenscloud-lens-extension
  3. Chạy lại Lens

MacOS

Chạy 3 dòng lệnh sau trong Terminal.

rm -rf ~/Library/Application\ Support/Lens/extension-store/lenscloud-lens-extension
touch ~/Library/Application\ Support/Lens/extension-store/lenscloud-lens-extension
chmod 0400 ~/Library/Application\ Support/Lens/extension-store/lenscloud-lens-extension